​មក​ស្គាល់​ទីក្រុង​ដែល​ថ្លៃ​បំផុត​ក្នុង​លោក សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៩​ នេះ​ – CEN