វេជ្ជបណ្ឌិត​នៅ​ចិន​បង្ក​ការភ្ញាក់ផ្អើល​យ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពី​គាត់​ធ្វើការ​វះកាត់​ឲ្យ​អ្នកជំងឺ​កំពុងស្ថិត​នៅ​ចម្ងាយ​ពីគ្នា ៣០០០ km ដោយ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា 5G… – CEN