ក្រឡេក​មួយ​ភ្លែត​ស្មានថា​ត្រី​សិប្បនិម្មិត ចុង​ក្រោយ​ស្លុតចិត្ត​គ្រា​ដឹងថា វា​ជា “​ត្រី​ព្រះអាទិត្យ​” ដ៏​… កម្រ​ – CEN