សញ្ញាបត្រ​អនុបណ្ឌិត​នៅ AUPP អាច​បន្ថែម​សក្តានុពល​ដល់​និស្សិត​មួយផ្នែកធំ​ទៀត ក្នុង​ទីផ្សារការងារ​ជាតិ​និង​អន្តរជាតិ​ – CEN