សហភាពអឺរ៉ុប មកជួបកម្ពុជា ដើម្បីបង្កើតការជួប​ សន្ទនាត្រង់ទៅត្រង់មក – CEN