ញូវសឺឡែនហាមការលក់ កាំភ្លើងវែងគ្រប់ប្រភេទ ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ បាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅព្រះវិហារ – CEN