“​លំ​ហាត់​នាគ​មាស ឆ្នាំ​២០១៩” រវាង​កងទ័ព​កម្ពុជា​-​ចិន នឹង​បញ្ចប់​ដោយ​ជោគជ័យ តាម​ផែនការ​ – CEN