គណៈកម្មាធិការ​អចិន្ត្រៃយ៍​រដ្ឋសភា​ប្រជុំពិភាក្សា និង​អនុម័ត​របៀបវារៈ​ចំនួន ​៥ – CEN