តំណាង​សហគមន៍​ដីធ្លី​ខេត្តព្រះវិហារ បាត់​ខ្លួន​រយៈពេល​ពីរ​ខែ​ – CEN