កម្ពុជា សោកស្តាយ​ចំពោះ​សេចក្តីសម្រេច របស់​គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប ក្នុង​ការបើក​ដំណើរការ​នីតិវិធី​ជា​ផ្លូវការ សម្រាប់​ការព្យួរ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន នូវ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA ពី​កម្ពុជា​ – CEN