រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​ប្រតិភូ​មូលនិធិ​ហ្សិ​ន​ចិន ជួយ​សម្រប​សម្រួលការ​បង្កើត​កម្មវិធី WeChat កម្ពុជា ដើម្បី​ពង្រឹង​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​អេឡិចត្រូនិក និង​សុវត្ថិភាព​ព័ត៌មាន​ – CEN