បិទ​ការប្រកួត​កីឡា​ជ្រើសរើស​ជើង​ឯក​សិស្ស​មធ្យមសិក្សា​ទូទាំង​ខេត្ត​ ឆ្នាំ​សិក្សា ​២០១៨-២០១៩ ​​ – CEN