​ក្នុងអំឡុងពេល​កើនឡើង​កម្ដៅ​ធ្វើឲ្យ​កុមារ​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​ពងបែក​ដៃ​ជើង​និង​មាត់​ – CEN