ស្របពេល​ដែលមាន​សាលារៀន​ល្អ សូម​សិស្សានុសិស្ស​ត្រូវយក​ចិត្ត​ទុកដាក់​រៀនសូត្រ ក្រេប​យកចំណេះ​វិជ្ជា​ដើម្បី​ក្លាយជា​កូន​ល្អ សិស្ស​ល្អ មិត្ត​ល្អ និង​ក្លាយជា​ទំពាំង​ស្នង ឬ​ស្សី​នៃ​ប្រទេសជាតិ​ប្រកបដោយ​ចំណេះ ជំនាញ​ពិតប្រាកដ​ – CEN