ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់​ភ្លើង ឲ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់ កម្ពុជា​ត្រូវ​ទិញ​ភ្លើង​ពី​ថៃ និង​ឡាវ​ប្រមាណ ជាង​៥០០ មេ​ហ្គា​វ៉ា​ត់​បន្ថែមទៀត – CEN