សហការ​បង្ក្រាប​ម៉ាន​ស៊ី​អារឈើ​ខុសច្បាប់ នៅ​ស្រុក​បរសេដ្ឋ​ដកហូត​បាន​ឈើ​ ៤៣ ​កំណាត់​ – CEN