សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​មក​ពី​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន មើលឃើញ​កម្ពុជា​នៅពេលនេះ​មាន​ការអភិវឌ្ឍ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ – CEN