យក​ដី​រដ្ឋ​ចែក​លោកជំទាវ កុហកថា លោកជំទាវ ជា​យោធិន​ខ្វះខាត ? – CEN