ពង្រឹង​ស្វ័យគ្រប់គ្រង​របស់​ប្រឹក្សា​ឃុំ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ជីវភាព ប្រជា​សហគមន៍ ក្នុង​តំបន់​ការពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ​ – CEN