​រន្ធត់​ណាស់​! ស្ត្រី​ម្នាក់​ដួល​ក្នុង​រណ្តៅ​រងើក​ធ្យូង​ដ៏​ក្រហម​រងាល ខណៈ​ព្យាយាម​រត់​កាត់​ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​មួយ​នៅ​ឥណ្ឌា (​វីដេអូ​) – CEN