ទណ្ឌិត​ចេញពី​គុក​វិញ ត្រូវ​យក​វិជ្ជាជីវៈ​ដែល​បាន​ហាត់រៀន​មក​ប្រកប​របរ ចៀសវាង​ទៅ​ប្រព្រឹត្ត​ទុច្ចរិត​ទៀត​ – CEN