អភិបាលក្រុង​ព្រះសីហនុ ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ទស្សនៈ​កិច្ចកា​រងារ​ទៅកាន់​ប្រទេស​ចិន​រយៈពេល​វែង​ – CEN