ឥទ្ធិពល​ព្យុះ​ទី ២៧ ឈ្មោះ​តឹម ប៊ិន នឹង​ធ្វើឱ្យ​កម្ពុជា មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ខ្លាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៦ ដល់ ២៨​ធ្នូ​ – CEN