គ្រា​ដែល​ចោរ បង្ខំចិត្ត​ទូរស័ព្ទ​សុំ​ជំនួយ​ពី​…​ប៉ូលិស​ – CEN