ជំរុញ​ការប្រើប្រាស់​ផលិតផល​កសិកម្មក្នុងស្រុក នៅក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ទេសចរណ៍​ – CEN