លោក​ថៃ​នរៈ​សត្យា និយាយ​ឲ្យ​ត្រូវរឿង តែបើ​និយាយ​ខុស​រឿង​វា​ពិតជា​នាំ​រឿង​ធំ​ដល់​ខ្លួន​ – CEN