ត្រី​សម្រាប់ធ្វើ​ប្រហុក ចាប់ផ្តើម​ត្រូវជា​បណ្តើរៗ​ហើយ – CEN