ឆ្នាំ​នេះ​បុណ្យ​វិទ្យាល័យ​ស្វាយរៀង​លើក​ទី​២​ ធំ​ជាង​ឆ្នាំមុន មាន​អ្នកចូលរួម​ជាង​៣០០០​នាក់​ – CEN