៣​ខែ​ត្រីមាស​ទី​១​ឆ្នាំនេះ អង្គភាព​សុ​ី​ម៉ាក់​កំទេច​គ្រាប់មីន​ជាង ​៩៤០០ ​គ្រាប់ និង​បង្កឱ្យមាន​មនុស្ស​ចំនួន ​៤៤​ នាក់​ស្លាប់​ និង​រងរបួស​ – CEN