កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២៥ ​ប្រជាពលរដ្ឋ​និង​ទទួលបាន​ទឹកស្អាត​និង​មាន​បង្គន់​អនាម័យ​គ្រប់​ខ្នង​ផ្ទះ​ទាំងអស់​មិន​ថា​ទីប្រជុំជន​ឬ​ជនបទ​ដាច់​ស្រ​យ៉ា​ល​ឡើយ​ – CEN