អគ្គនាយក​អន្តោប្រវេសន៍ ស្នើ​ឲ្យ​វិស័យ​ឯកជន បន្ដ​ចូលរួមអនុវត្ដគោរព​ច្បាប់ ដើម្បី​ថែរក្សា​សុវត្ថិភាព​សន្ដិសុខ​ – CEN