សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី អរគុណ​រដ្ឋាភិបាល និង​ប្រជាជន​ជប៉ុន ដែល​តែងតែ​ជួយ​កម្ពុជា​ – CEN