តុលាការក្រុង​ភ្នំពេញ ឃុំ​ខ្លួន​លោក​ផែង ​វណ្ណៈ ដាក់ពន្ធនាគារ​ – CEN