ក្រុមការងារ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ វាយតម្លៃ បឋម​អំពី​ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ – CEN