មិន​នឹកស្មានថា សូកូឡា មាន​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាងច្រើន​ម្លឹង​សោះ ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN