ចូលរួម​គោរព​ច្បាប់​ទាំងអស់​គ្នា ដើម្បី​ជៀសវាង​នូវ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ – CEN