ស្តាប់​បទ​សន្ទនា​រវាង “​ទេវតា​” និង “​គូ​សន្ទនា​” ៖ មហិច្ឆតា​លោភលន់​របស់​មនុស្ស​ពិត​ជា​គ្មាន​ព្រំដែន​ – CEN