ជប៉ុន​ផ្តល់​ថវិកា​៤៣០.៨៣២​ដុល្លារ សម្រាប់​គម្រោង​ស្តារ​ឡើងវិញ​ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និង​គម្រោង​សន្តិសុខ​ស្បៀង​និង​អាហារូបត្ថម្ភ​ – CEN