ក្រសួងបរិស្ថាន​ប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ «​របាយការណ៍​ស្ថានភាព​បរិស្ថាន​»​លើក​ទី​៣ – CEN