ត្រីមាស​ទី​១ ពន្ធដារ ប្រមូល​ចំណូលបាន​ជាង​ ៨៣៤​ លាន​ដុល្លារ​ – CEN