មិន​ជួល​នាវា​ផលិត​ថាមពល​អគ្គិសនី​របស់​តួ​ក​គី ដោយសារ​មិន​ត្រូវ​គ្នា​លើ​លក្ខខណ្ឌ និង​មក​មិន​ទាន់​សភាពការណ៍​តាម​ដែល​កម្ពុជា​ត្រូវការ​ – CEN