អ្នក​គ្រូបង្រៀន​នៅ​សាលា​បឋមសិក្ស​ភូមិឬ​ស្សី ទទួលស្គាល់​កំហុស​ពិត​ជា​បាន​យក​លុយ​សិស្ស​ក្នុង​ម៉ោង​សិក្សា ហើយ​ត្រូវបាន​ផ្ទេរចេញ​ពី​ការបង្រៀន​ – CEN