លទ្ធផល​ផ្លូវការ​សម័យប្រជុំ​ពេញអង្គ​គណរដ្ឋមន្ត្រី​ – CEN