ថ្ងៃ​ឡើងផ្ទះ​ថ្មី បាក់​ផ្ទះ ស្លាប់ 3 និង​របួស 9​នាក់​ – CEN