តាម​ទាន់​ប្រពន្ធ​លួច​មាន​សហាយ​ក្នុង​បន្ទប់​ជួល – CEN