ប៉ា​គី​ស្ថាន​ចោទ​ឥណ្ឌា​ថា ​កំពុង​រៀប​ចាំ​ផែនការ​វាយប្រហារ ក្នុង​ខែ​មេសា​នេះ​ – CEN