វិស័យ​ធនាគារ​កម្ពុជា ត្រូវបាន​ទទួលស្គាល់ថា មាន​លក្ខណៈ​បើកទូលាយ ហើយ​មាន​សមាហរណកម្ម​ខ្ពស់ ទៅ​ក្នុង​តំបន់​ – CEN