ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​បាននិងកំពុង​ទទួលបាន​ផល​ពី​ផ្លែផ្កា​សុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព​និង​ការអភិវឌ្ឍ​ – CEN