ពិភាក្សាពី​វឌ្ឍនភាព នៃ​ការលក់​លេខចុះបញ្ជី​យានយន្ត​របស់​គណៈកម្មកា​រ​អន្តរក្រសួង​ – CEN