បង្ហាញ​លទ្ធផល​នៃ​កិច្ច​ប្រតិបត្តិការ​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ហាង​លក់​ឱសថ​បុរាណ​ចិន​ចំនួន ០៣​ទីតាំង​ – CEN